Juridische vermeldingenJuridische informatie

1. Presentatie van de website.
In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website www.sosfollowers.nl geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokken partijen bij de oprichting en opvolging ervan:
Eigenaar: B-SINA
SIRET: 912 819 422 00011
BTW-nummer: NL62912819422
Telefoonnummer: 07 56 90 74 84
Adres: 20 BD du 26ème R.I, 54000 NANCY
Maker: B-SINA
Verantwoordelijke uitgever: B-SINA contact@sosfollowers.nl
De verantwoordelijke uitgever kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
Webmaster: B-SINA contact@sosfollowers.nl
Hostingprovider: Shopify - 150, rue Elgin, 8e verdieping, Ottawa (Ontario), Canada K2P 1L4

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en aangeboden diensten.
Het gebruik van de website www.sosfollowers.nl impliceert de volledige acceptatie van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, daarom worden gebruikers van de website www.sosfollowers.nl uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen.
Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Er kan echter een onderbreking zijn vanwege technisch onderhoud, waarbij B-SINA zal proberen gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de interventie.
De website www.sosfollowers.nl wordt regelmatig bijgewerkt door B-SINA. Op dezelfde manier kunnen de juridische vermeldingen op elk moment worden gewijzigd. Ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om op de hoogte te blijven.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.
Het doel van de website www.sosfollowers.nl is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
B-SINA streeft ernaar om op de website www.sosfollowers.nl zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden of tekortkomingen in de update, hetzij door eigen toedoen, hetzij door toedoen van derden die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de website www.sosfollowers.nl wordt gegeven ter informatie en kan veranderen. Bovendien zijn de gegevens op de website www.sosfollowers.nl niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die sinds de publicatie zijn aangebracht.

4. Contractuele beperkingen met betrekking tot technische gegevens.
De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik ervan. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de website te bezoeken met recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en inbreuk.
B-SINA is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten van gebruik op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van een deel of het geheel van de elementen van de website, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B-SINA.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een deel van de elementen ervan wordt beschouwd als inbreuk en kan worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.
B-SINA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, veroorzaakt tijdens de toegang tot de website www.sosfollowers.nl, als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, of als gevolg van de aanwezigheid van een bug of incompatibiliteit.
B-SINA kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (bijvoorbeeld marktverlies of kansverlies) als gevolg van het gebruik van de website www.sosfollowers.nl.
Er zijn interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen via het contactformulier) beschikbaar voor gebruikers. B-SINA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Nederland te verwijderen. B-SINA behoudt zich ook het recht voor om de civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te pakken, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto...).

7. Beheer van persoonsgegevens.
In Nederland worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij het gebruik van de website www.sosfollowers.nl kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL's van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.sosfollowers.nl, de internetprovider van de gebruiker, het IP-adres van